תנאי שימוש

תקנון השימוש בסלאריקס:

השימוש באתר זה כפוף לתנאי תקנון זה.

התנאים המפורטים להלן בתקנון זה חלים על כל משתמש אשר עושה שימוש, מכל מין וסוג שהוא באתר, על כל חלקיו. מובהר כי השימוש באתר, ובכלל זה בשירותים שבו, כפופים לתנאי תקנון זה. תקנון זה הינו הסכם לשימוש באתר והוראותיו מהוות את הבסיס המשפטי לזכויות וחובות המשתמשים ו- CELLARiX.

עקב כך, הנך מתבקש/ת לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, לפני תחילת השימוש באתר וכן להתעדכן מעת לעת על השינויים בתנאי תקנון זה!

1.      הגדרות
בתקנון זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצידם:

1.1        "אמצעי תשלום": אמצעי תשלום המוכר על ידי החברה, מעת לעת, לצורך ביצוע שירותים.

1.2        "האתר": אתר בכתובת www.cellarix.com, המופעל והמנוהל על ידי החברה, על כל חלקיו ורכיביו (לרבות חלקים או רכיבים של האתר המצויים במיקומי רשת אחרים). האתר כולל גם כל התכנים המצויים מעת לעת באתר, וכן כל תוכנה או קוד מחשב הכלולים באתר או משמשים להפעלתו ולגישה אליו, ולרבות חלקים, רכיבים ותכונות הנגישים או המופעלים באמצעות מכשירים סלולאריים או כל התקן אחר, לרבות באמצעות SMS, IVR, וכן הקוד של כל אפליקציה המופעלת באמצעות מכשיר סלולארי או התקן כאמור.

1.3        "בית עסק": בית עסק המספק שירותים או מוצרים ללקוחות, ואשר החברה התקשרה עימו בהסכם המסדיר את העברת התשלומים בגין השירותים או המוצרים האמורים.

1.4        "בנק" או "תאגיד בנקאי" : כמשמעו בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א - 1981.

1.5        "משתמש" או "משתמש לא רשום": כל מי שגולש באתר או עושה שימוש באתר או בתכנים שבו, בין אם נרשם כלקוח של החברה ובין אם לאו.  

1.6        "החברה" או "סלאריקס" או "CELLARiX": סלאריקס מובייל פיימנטס בע"מ, ח.פ. 514289677, סלאריקס ישראל בע"מ, ח.פ. 514585462 וסיפיי תשלומים דיגיטליים בע"מ, ח.פ. 515835837 (אשר מאז חודש 5/2018 מבצעת את ניהול הכספים, אחזקתם והעברתם).

1.7        "חוק כרטיסי חיוב": חוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו-1986, לרבות התקנות שהותקנו מכוחו וכל חוק שיחליף אותו.

1.8        "חשבון": חשבון של לקוח באתר.

1.9        "כרטיס אשראי": כמשמעות המונח בחוק כרטיסי חיוב, מסוג המקובל על החברה.

1.10     "כרטיס אשראי נטען": כרטיס אשראי נטען (pre-paid), של מנפיק עימו תהיה החברה קשורה, מעת לעת, בהסכם שיתוף פעולה מתאים.

1.11     "לקוח" או "לקוח רשום": משתמש שנרשם באתר, קרי פתח חשבון בחברה, בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף ‎4 להלן.

1.12     "לקוח פרטי": לקוח העושה באתר שימוש לצרכים אישיים, והכל לפי הגדרות החברה ומדיניותה, כפי שתהא מעת לעת.

1.13     "לקוח עסקי": לקוח העושה באתר שימוש עסקי ומסחרי, והכל לפי הגדרות החברה ומדיניותה, כפי שתהא מעת לעת.

1.14     "מדיניות עמלות CELLARiX": אופן וגובה העמלות אשר גובה CELLARiX מהלקוחות העושים שימוש באתר, בגין שימוש באילו מהשירותים שמעניק האתר, כפי שמפורט באתר וכפי שיתעדכן באתר מעת לעת.

1.15     "מדיניות תנאי התשלום ב-CELLARiX": מועדי זקיפת הסכומים שנסלקו לזכות חשבון, בהתאם למספר התשלומים שבעסקה וביצועה, תוך ניכיון תשלומים או ללא ניכיון תשלומים.

1.16     "מוכר": ספק של מוצרים ו/או שירותים, אשר נרשם באתר כלקוח עסקי ומקיים את כל התנאים הנדרשים לשם כך, לרבות הטמעה והתממשקות של השירות, ואשר מאפשר תשלום בגין השירותים או המוצרים שהוא מספק באמצעות האתר ובהתאם לתנאי ההתקשרות עימו ותנאי תקנון זה.

1.17     "מחשב": לרבות כל מכשיר סלולארי או מכשיר תקשורת אחר, אשר מאפשר גישה לאתר.

1.18     "מקבל תשלום": כל מי שהועבר אליו תשלום בגין פעולה שביצע לקוח. מקבל התשלום יכול להיות לקוח רשום, מוכר או גורם אחר.

1.19     "משלם": לקוח, אשר מעביר תשלום באמצעות האתר.

1.20     "נקודת משיכה": בנק הדואר או מוכר אחר או בית עסק המאפשר משיכת כספים במזומן כנגד תשלום המבוצע באמצעות האתר.

1.21     "עסקה" או "פעולה": העברת כספים או ביצוע תשלומים באמצעות האתר.

1.22     "שירות": השירות או השירותים  שהחברה מספקת ותספק, מעת לעת, באמצעות האתר.

1.23     "תכנים": מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, או כל שילוב שלהם, בכתב, בתמונות, בקבצים, קישורים או אחר.

1.24     "התקנון": תקנון זה.

2.      כללי

2.1        האתר פותח ומופעל ע"י החברה ונועד להוות אמצעי תשלום אינטרנטי וסלולארי אשר יסייע למשתמשים המסתייעים בו לבצע העברות כספיות ביניהם בצורה מאובטחת.

2.2        המשתמש מוזמן לעיין במדיניות הפרטיות שהחברה מיישמת, המהווה חלק בלתי נפרד מהוראות תקנון זה. מובהר, שהחברה אינה חושפת את הפרטים המלאים של כרטיס האשראי או כל אמצעי תשלום אחר של המשלם לצד המקבל את התשלום (למעט 4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי המשמש לתשלום).

2.3        הגלישה באתר והשימוש בו ובאילו מן השירותים המוצעים במסגרתו מעידים על הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי תנאי התקנון, כלשונם ובמלואם, ומהווים הסכמה בהתנהגות לתקנון. לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

2.4        למען הסר ספק, תקנון זה חל על השימוש באתר באמצעות כל מחשב וכן על שימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

2.5        החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את הוראות התקנון, כולן או חלקן, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל הודעה מוקדמת. כל שינוי בתקנון זה יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר, אלא אם נקבע אחרת. על כן, באחריות המשתמש לבדוק ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי התקנון (ניתן לצפות בתנאי התקנון המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "תקנון" בדף הבית באתר). עסקאות שבוצעו באמצעות האתר, קודם לשינוי התקנון כאמור, יחולו עליהן הוראות התקנון שהיו בתוקף בעת ביצוע העסקה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה רשאית, אך לא חייבת, לשלוח ללקוחות עדכונים אודות שינויים שייעשו בהוראות התקנון לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין הלקוח בעת ההרשמה לאתר כאמור בסעיף 4.1.8 להלן או בכל שלב אחר. למען הסר ספק, אין בזכות זו של החברה כדי לגרוע מאחריות הלקוחות להתעדכן באופן שוטף בתנאי התקנון כאמור בסעיף זה.

2.6        החברה עושה מאמצים רבים כדי לשמור על תקינותו של האתר. עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע או יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. מובהר כי החברה לא תישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו הגלישה באתר לא ניתנה כסדרה ו/או ששירות כלשהו המסופק באתר לא היה זמין או לא התבצע (לרבות במקרה בו פעולת תשלום ו/או העברת כספים לא התקבלה) וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל שיבוש או תקלה טכנית המונעת ממשתמש לבצע פעולה כלשהי.

2.7        האתר בכללותו, לרבות השירותים המוצעים בו, התכנים המופיעים בו והתוכנה העומדת בבסיסו, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא. החברה איננה מספקת כל מצג מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, בנוגע לאתר ולשירותים המוצעים בו, והגלישה והשימוש באתר, בתכנים המוצגים באתר, ובשירותי האתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש, והחברה לא תישא באחריות לכל נזק, הוצאה או אובדן שייגרמו למשתמש עקב השימוש באתר.

2.8        ידוע למשתמש ומוסכם עליו, כי הגישה לחלקים מן האתר עשויה להיות מותנית ו/או מושפעת מהתקנת רכיבי חומרה/תוכנה במחשב, לרבות דפדפנים מסוימים ותוספים לאותם דפדפנים. המשתמש אחראי לברר ולהתקין כל רכיב תוכנה שיידרש לצורך השימוש באתר, על חשבונו ואחריותו. החברה אינה אחראית לרכיבי תוכנה אלה ולכל פגם בהם, ולכל טעות או אי התאמה בהצגת התכנים הנובעת מרכיבי התוכנה, מהתקנתם או מאי התקנתם או מכל אי התאמה או אי תאימות של כל תוכנה, רכיב תוכנה או גירסה מסוימת שלהם לאתר, לתכני האתר או לחלק מהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגישה לאתר ולתכנים והצגתם עשויה להשתנות בהתאם לתכונות החומרה, מערכת ההפעלה והתוכנה שבמחשב המשתמש ולהגדרותיהם. החברה אינה מתחייבת כי התכנים יוצגו בצורה מלאה ו/או זהה ו/או תקינה במחשבים שונים.

3.      השירותים

3.1        כללי

3.1.1        האתר הינו אמצעי מאובטח לביצוע תשלומים ברשת הסלולר וברשת האינטרנט, בין משלמים למקבלי תשלומים, אשר באמצעותו יוכל לקוח להעביר תשלום עבור מוצר או  שירות למוכר או לבית עסק וכן לבצע העברת כספים לחשבון של אדם או גוף אחר. כמו כן, באמצעות האתר יכולים הלקוחות למשוך כסף מזומן בנקודות שונות ברחבי הארץ ולהטעין כרטיס אשראי נטען; והכל בכפוף לתנאי תקנון זה. כל אחד מן השירותים כפוף, בנוסף להוראות תקנון זה, לתנאים והנהלים שייקבעו מעת לעת ביחס לאותו שירות, כמפורט באתר.

3.1.2        השירותים השונים מסופקים בהתאם לקריטריונים הנקבעים בחברה מפעם בפעם.

3.1.3        האתר מאפשר למשתמש להירשם לאתר ולפתוח בו חשבון (קרי להפוך ל"לקוח"), והכל בכפוף לתנאי תקנון זה (בין היתר לסעיף ‎4 להלן).

3.1.4        כל עסקה תבוצע בהתאם ובכפוף לתנאי תקנון זה ולכל דין, ובהתאם למדיניות תנאי התשלום ב- CELLARiX ותוך גביית עמלות, בהתאם למדיניות עמלות CELLARIX.

3.1.5        החברה אינה מחויבת לבצע עסקה אשר כתוצאה ממנה תיווצר בחשבונו של הלקוח יתרת חובה, וזאת אף אם הלקוח הזין פרטי אמצעי תשלום.

3.1.6     החברה לא תהא חייבת לבצע פעולה מסוימת כלשהי או סוג פעולות מסוים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהא רשאית לסרב או להמנע מביצוע פעולה וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות: אם קיימת מניעה חוקית או אחרת לכך; אם הפעולה אינה על פי הכללים והנהלים של החברה; אם קיים ספק ביחס לאמיתות או תוקף ההוראה לביצוע הפעולה; במקרה בו הלקוח אינו עומד בקריטריונים הקבועים לביצוע השירות; במקרה בו מצב החשבון של הלקוח אינו מאפשר את ביצוע הפעולה, לפי שיקול דעתה של החברה; במקרה בו החברה תחשוד כי הפעולה הינה עסקה חשודה, על פי הקריטריונים שהחברה תקבע מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי; ובמקרה בו ביצוע הפעולה מנוגדת למדיניותה העסקית של החברה.

3.1.7        חלק מן השירותים המוצעים באתר למשתמשים כפופים למגבלות שיקבעו על ידי החברה, מעת לעת, ביחס למספר הפעולות שמבצע הלקוח, הסכום של כל פעולה, בנפרד, או הסכום המצטבר של הפעולות. בין היתר, ביצוע פעולות מסוימות כפוף לתקרה תקופתית, אשר יכולה להיות יומית, חודשית או אחרת. כן רשאית החברה לקבוע סכום מינימלי לפעולה.

3.1.8     פרס/תשורה למשתמש אשר לא פתח חשבון סלאריקס במשך תקופה בת עד שלושה חודשים מהעברתו או בתקופת זמן קצרה יותר – במידה והוגדרה שכזאת ספציפית לאותו אירוע ו/או פרס בהתאמה, רשאית סלאריקס ו/או נותן הפרס לחלטו ולבטל את הפרס/התשורה.

3.2        הפקדת כספים בחשבון המשתמש ואמצעי תשלום

3.2.1        לקוח רשאי להפקיד כספים בחשבונו בחברה ולבצע עסקאות באמצעות הכספים המופקדים בחשבונו, עד לגובה יתרת הזכות שבחשבונו.

3.2.2        ככל שהלקוח מעוניין בכך הוא רשאי להזין פרטי אמצעי תשלום אחד או יותר, מן הסוגים המאושרים על ידי החברה מעת לעת, אשר יאפשרו לו לבצע עסקאות מעבר לסכום המופקד בחשבונו בכל עת.

3.2.3        הלקוח רשאי להסיר מהאתר, לפי שיקול דעתו, את אמצעי התשלום שהזין באתר, ומעת הסרת אמצעי התשלום, לא תבוצע כל פעולה חדשה באמצעות אמצעי התשלום. מובהר, שכל פעולה וכל חיוב או התחייבות שבוצעו על ידי הלקוח באמצעות אמצעי התשלום עד למועד ההסרה לא יבוטלו וימשיכו לחייב את הלקוח.

3.2.4        לקוח שנצטברה לזכותו יתרה חיובית בחשבונו באתר יוכל לממש אותה באחת מן הדרכים הבאות, ככל שאלו תהיינה זמינות בשירות: (א) במשיכת מזומן בבנק הדואר / נקודות משיכת מזומן מחשבון CELLARIX; או  (ב) בהעברה לחשבון הבנק של הלקוח (בדרך של זיכוי כרטיס האשראי); או (ג) בהעברה ללקוח אחר; או (ד) בביצוע תשלומים באתר. מימוש היתרה יהיה כפוף לגביית עמלה בהתאם למדיניות עמלות CELLARIX.

3.2.5        תשלום באתר יאפשר לקונה לשלם במספר תשלומים וזאת בהתאם למדיניות שתקבע על ידי CELLARiX מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להעדפות של כל מוכר או בית עסק, כפי שהגדיר אותן במערכת ו/או בקניה ולהסדרים עם מנפיק אמצעי התשלום. מובהר, כי החברה אינה מעמידה אשראי ללקוחות וכי ביצוע עסקה במספר תשלומים אפשרית רק במקרה שבו המוכר, בית העסק או מנפיק אמצעי התשלום מסכימים להעמיד אשראי ללקוח.

3.3        שירותים נפוצים

להלן פרטים לגבי שירותים נפוצים המסופקים באמצעות האתר או שהחברה מתכוונת לספק באמצעות האתר בעתיד. מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו גם על שירותים נוספים שהחברה תספק, מעת לעת.

3.3.1        העברות כספים בין לקוחות

לקוח יוכל לבצע העברה כספית מחשבונו לחשבון של לקוח אחר. חשבון המוטב יזוכה בסכום המועבר והוא יוכל לעשות בו כל שימוש המותר ללקוחות החברה.

3.3.2        העברות והפקדות כספים לטובת אדם שאינו רשום כלקוח של החברה 

לקוח יוכל להפקיד כספים לצורך העברה כספית מחשבונו לכל אדם בישראל המחזיק במכשיר סלולארי. על מנת שהמוטב יוכל לקבל את התשלום או לעשות בו שימוש יהיה עליו לפתוח חשבון ולהירשם כלקוח של החברה.

3.3.3        משיכת כספים במזומן

לקוח יוכל למשוך כספים מחשבונו, וזאת בנקודות המשיכה השונות ברחבי הארץ. ידוע ללקוח כי ביצוע משיכת כספים יכולה להיות כרוכה בהצגת תעודה אישית מזהה למפעיל נקודת המשיכה בה מתבצעת הפעולה. החברה רשאית שלא לאפשר משיכת מזומן מחשבון מעבר לסכום יתרת הזכות העומדת לרשות הלקוח בחשבון בכל עת.

3.3.4        טעינת כספים

לקוח יוכל לטעון כספים בחשבונו, וזאת במזומן בנקודות המשיכה השונות ברחבי הארץ או – ככל שהחברה תאפשר זאת בהתאם למדיניות החברה כפי שתהיה מעת לעת - על ידי אמצעי תשלום. ידוע ללקוח כי ביצוע הפקדת כספים יכולה להיות כרוכה בהצגת תעודה אישית מזהה למפעיל נקודת המשיכה בו מתבצעת הפעולה.

3.3.5        תשלום ישיר למוכרים

לקוח יוכל לשלם למוכרים, אשר מאפשרים תשלום ישיר באמצעות האתר. תשלום כאמור יכול להתבצע הן באמצעות יתרות זכות בחשבון של הלקוח והן על ידי חיוב אחד מאמצעי התשלום שהזין לאתר. התשלום הינו מאובטח ואינו דורש למסור למוכר את מלוא פרטי אמצעי התשלום שלו.

3.3.6        קשירת עסקאות עם מוכרים ובתי עסק באמצעות האתר

לקוח יוכל להשתמש באתר לצורך קשירת עסקה עם מוכר או בית עסק, תוך שהתשלום יבוצע באמצעות אמצעי תשלום של הלקוח.

3.3.7        טעינת כרטיס אשראי נטען

לקוח יוכל להטעין כרטיס אשראי נטען כנגד זיכוי יתרת הזכות העומדת בחשבונו או ככל שהחברה תבחר לאפשר זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי- באמצעות אמצעי התשלום שהזין באתר.

3.4        אישור עסקאות על ידי הלקוח

מובהר ומודגש, כי טרם ביצוע חיוב כלשהו, הלקוח מתבקש לאשר את החיוב על ידי הקלדת שם המשתמש והסיסמא שלו. ללא קבלת אישור על ביצוע החיוב לא תבוצע עסקה בגינה הלקוח משלם.

3.5        אישור עסקאות על ידי חברות כרטיסי האשראי ואח'

כל תשלום המבוצע באמצעות אמצעי תשלום כפוף לאישורים הנדרשים ביחס לאותו אמצעי תשלום. מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל תשלום באמצעות כרטיס אשראי כפוף, כתנאי מקדמי מצד החברה, לקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע התשלום. היה ולא התקבל אישור חברת האשראי במועד, החברה לא תהיה מחויבת לבצע את הפעולה ולא יהיה כל תוקף לפעולת התשלום על ידי הלקוח.

3.6        מועדי זקיפת תשלומים

החברה רשאית לקבוע כי תשלום שהתקבל עבור לקוח, ייזקף או ירשם לזכותו רק בתאריך בו קבלת התשלום הינה ודאית, בהתאם לסוג אמצעי התשלום ששימש לביצוע התשלום ולפי שיקול דעת החברה, והחברה רשאית לא לאפשר ללקוח לעשות שימוש בכספי התשלום עד למועד זה.

3.7        ביטול עסקה על ידי מקבל התשלום

3.7.1        כל מקבל תשלום רשאי לסרב לקבל את התשלום או לבקש לבטלו, בהודעה בכתב לחברה.

3.7.2        החברה תאפשר למקבל התשלום להשיב את התשלום שהועבר אליו, תוך שימוש באותו סוג אמצעי תשלום שבאמצעותו בוצע התשלום. ככל שהתשלום נעשה על ידי חיוב של כרטיס אשראי, ביטול התשלום יעשה על ידי תנועה כספית המזכה את כרטיס האשראי, והכל בכפוף לאישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הזיכוי האמור.

3.8        ביטול עסקה על ידי המשלם

3.8.1        משלם יהיה רשאי לבטל עסקה רק במקרים הקבועים לכך בדין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, משלם שביצע עסקה בכרטיס אשראי יהיה רשאי לבטל עסקאות בנסיבות הקבועות בחוק כרטיסי חיוב. כן יעמדו לכל משלם עילות הביטול הקבועות בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 ובכל דין רלבנטי אחר.

מובהר בזאת, כי ביצוע תשלום בכרטיס אשראי באמצעות האתר, הינו בבחינת עסקה במסמך חסר, כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב. החברה רשאית, במקרה בו המשלם יתכחש לעסקה או לסכום בו חויב בעסקה, לחייב את חשבון מקבל התשלום מידית בסכום המתאים, לרבות בכל תשלום שכבר שולם למקבל התשלום בגין העסקה המוכחשת, ללא כל הודעה מוקדמת. 

מובהר ומודגש, כי לא ניתן לבטל פעולה של משיכת כספים או פעולת העברת כספים לאדם, שאיננה בגין רכישת מוצרים ושירותים.

3.8.2        בכל מקרה שלקוח זכאי לבטל עסקה ויבקש לעשות זאת, הוא יהיה חייב לתת לחברה הוראת ביטול בכתב ובה פרטי העסקה, וזאת בתוך פרק הזמן שנקבע לכך בדין. לא נמסרה לחברה הודעת ביטול כאמור- לא תחול עליה כל חובה לכבד את הוראת הביטול.

3.8.3        בעת ביטול עסקה יזוכה אותו חשבון שבאמצעותו ביצע המשלם את העסקה, באופן זהה לזה בו בוצע החיוב המקורי ובאמצעות אותו אמצעי תשלום. מנגד יחויב החשבון שקיבל את התשלום המקורי בסכום העסקה.

ככל שהעסקה בוצעה באמצעות כרטיס אשראי, ביטול העסקה יבוצע באמצעות מנפיק כרטיס האשראי (חברת כרטיסי האשראי) ועל המשלם להסדיר את הביטול באמצעות המנפיק האמור.

לגבי עסקאות שבוצעו באמצעות כספים שהופקדו על ידי לקוח בחשבונו בחברה, זיכוי החשבון יבוצע רק לאחר שהחברה תקבל את החזר הכסף ממקבל התשלום.

3.8.4        חשבון שזוכה יזוכה גם בגין עמלת הניכיון, במידה וזו נגבתה ממנו בעסקה המקורית, ובלבד שבוצע הזיכוי בתוך 45 יום ממועד העסקה המקורית.

3.9        המשלם ומקבל התשלום אחראים לכל תשלום מס הנובע מביצוע העסקה ולכל דיווח הנדרש על פי כל דין בקשר לעסקה.

3.10     החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להרחיב, להגביל או להפסיק, בכל רגע נתון ומכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי, את השירותים, כולם או חלקם, לתקופה מוגבלת או לצמיתות, וזאת ללא מתן הודעה מראש.

3.11     כל תשלום שיבוצע לזכות חשבון של מוכר או בית עסק ייזקף לזכותו בהתאם לתנאי העסקה תוך גביית או ניכוי עמלות ותשלומים מחשבון המוכר או בית העסק לזכות החברה, בהתאם למדיניות עמלות CELLARiX ו/או לתנאי ההתקשרות עם בית העסק.

4.      רישום לאתר ופתיחת חשבון CELLARiX

4.1        כל משתמש רשאי לבצע רישום באתר ולפתוח חשבון בחברה, וזאת בכפוף למילוי כל הפרטים והדרישות המופיעים באתר במהלך ביצוע ההרשמה, על כל שלביה, לרבות מסירת הפרטים האישיים הנדרשים לשם פתיחת חשבון (אשר יכול וישתנו מעת לעת). מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרשמה כלקוח באתר כפופה למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

4.1.1        המשתמש מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס, ביחס לפעולות אשר מותרות לקטין או לחסוי, לפי העניין, על פי המקובל בדין.

4.1.2        המשתמש מצהיר כי הוא נרשם ו/או פותח חשבון עבור עצמו בלבד, ולא בנאמנות עבור צד שלישי כלשהו.

4.1.3        משתמש חייב להיות בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או הינו תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. יצוין כי ככל שמדובר בתאגיד אשר מעוניין לפתוח חשבון עסקי, כמפורט באתר, הרי שיכול והוא יידרש למסור לחברה מידע ומסמכים שונים טרם פתיחת החשבון העסקי כפי שתדרוש החברה מעת לעת.

4.1.4        ככל שהמשתמש מעוניין לבצע פעולות באשראי, עליו להיות בעל כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות על פי מדיניות החברה. נכון לחודש 11.2012, חברות כרטיסי האשראי המוכרות על ידי החברה הינן כאל בע"מ, לאומיקארד, או ישראכרט, ו/או הבנקים המנפיקים בישראל, אולם החברה עשויה להכיר ברטיסי אשראי של מנפיקים נוספים וכן בכרטיסי תייר.

4.1.5        לקוח נדרש להיות בעל תא דואר אלקטרוני תקין ופעיל ברשת האינטרנט.

4.1.6        לקוח נדרש להיות בעל מכשיר סלולרי התואם את דרישות האתר. נכון לחודש 12.2012, דרישות המינימום של האתר מחייבות מכשיר סלולר מדור 2.5 ומעלה, הפתוח לגלישה סלולארית ולקבלת שירותי תוכן באמצעות SMS.

4.1.7        היה והמשתמש הוא תאגיד- על הנרשם בשם התאגיד להצהיר ולאשר בזאת, כי הוא רשאי לפעול בשם התאגיד.

4.1.8        על המשתמש למלא את כל הפרטים האישיים הנדרשים בעת הליך ההרשמה באתר, כפי שיידרשו מעת לעת, לרבות שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני וסיסמא. ידוע למשתמש כי שירותים שונים באתר יכול וידרשו מסירת פרטים אישיים נוספים ושונים.

4.1.9        על המשתמש לאשר כי קרא את התקנון והוא מסכים לתנאיו.

4.1.10     לא התקיימו נסיבות המאפשרות את סגירת החשבון, כמפורט בסעיף ‎8 לתקנון זה.

4.2        עם השלמת הליך הרישום ובכפוף לקיום תנאיו, יחשב המשתמש ללקוח רשום, וזאת עד לסיום השירות ללקוח, כמפורט בסעיף ‎8 להלן.

4.3        מוכר המאפשר קבלת תשלומים במישרין באמצעות האתר יהיה רשום כלקוח עסקי באתר.

4.4        בעבור כל מכשיר סלולארי ניתן לפתוח חשבון אחד בלבד (וככל שמדובר בלקוח עסקי - גם חשבון עסקי).

5.      תנאים הנוגעים לשימוש באתר

5.1        המשתמש מחויב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיו כפי שמתבקש בהליך הרישום באתר. כמו כן, המשתמש מתחייב לעדכן את המידע שנמסר בעת הרישום בכל שינוי שחל בפרט כלשהו במידע הנ"ל, במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו ולהודיע לחברה על כל שינוי בפרטים האמורים.

מבלי לגרוע מאחריות המשתמש להודיע לחברה אודות כל שינוי במידע כאמור, ידוע למשתמש כי כל עוד לא הודיע לחברה אודות השינוי, הרי שהחברה לא מחויבת לשינוי ואינה צריכה להתחשב בו.

5.2        בהירשמותו לאתר, הלקוח מאשר לחברה לשמור מידע מסוים אודותיו ואודות כל אמצעי תשלום אחר אשר הזין לחשבונו, וכן לבצע בדיקות ואימות נתונים עם גורמים שונים לפי שיקול דעתה של החברה. השימוש במידע זה ובכל מידע אחר אודות המשתמש יהא כפוף למדיניות הפרטיות של CELLARiX,  המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי תקנון זה. הלקוח מייפה את כוחה של החברה לפנות לצדדים שלישיים, לפי שיקול דעתה, לצורך אימות הנתונים שמסר הלקוח.

אין בזכותה של החברה לבצע בדיקות ואימות נתונים או בביצועם בפועל כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה בקשר עם המידע או להסיר מאחריותו המלאה של המשתמש בקשר עם המידע שמסר.

5.3        כן ידוע למשתמש והוא מסכים כי:

5.3.1        החברה איננה בנק או תאגיד בנקאי, והשירות המסופק על ידי החברה הוא שירות לביצוע תשלומים מאובטחים ברשת הסלולר והאינטרנט בלבד, ואינו שירות בנקאי מכל סוג שהוא.

5.3.2        החברה אינה סולקת עסקאות בכרטיסי אשראי לבתי עסק, וסליקת עסקאות בכרטיסי אשראי נעשית על ידי חברות כרטיסי האשראי עימן קשור כל מוכר או בית עסק.

5.3.3        החברה רשומה ו/או תירשם כנותן שירותי מטבע, ופועלת בהתאם לדרישות חוק איסור הלבנת הון, תש"ס - 2000 ולצווים והתקנות שהותקנו מכוחו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תקיים את הדיווחים הנדרשים על פי הדין, וככל שהדבר דרוש על פי הדין, תדווח על לקוחות ועל פעולות שביצעו, וזאת מבלי ליידע את הלקוח לפני ביצוע הדיווח ו/או לאחר מכן.

5.3.4        בהתייחס לתשלומים שיבוצעו על ידי הלקוח באמצעות השירות, החברה אינה משמשת כנאמן של הלקוח, אלא כשלוחה של הלקוח לביצוע הוראותיו לתשלום.

5.3.5        החברה איננה מעניקה כל בטוחה שהיא בקשר לעסקאות המבוצעות על ידי הלקוח תוך שימוש באתר כאמצעי תשלום (לרבות רכישות, תשלומים והעברות).

5.3.6        כל עסקה המבוצעת על ידי הלקוח מבוצעת במישרין בין הלקוח והמוכר או בית העסק הרלבנטי, והחברה אינה צד לכל עסקה כאמור. החברה איננה אחראית לכל הקשור באספקת המוצרים או השירותים שבחר הלקוח לרכוש תוך שימוש באתר כאמצעי תשלום, לרבות בכל הקשור לקבלת ו/או ביצוע ו/או היקף ו/או טיב ו/או איכות ו/או חוקיות המוצרים או השירותים האמורים.

כמו כן, החברה אינה צד ואינה מעורבות בכל עסקה ו/או התקשרות שיעשה הלקוח עם צד ג' כשהוא, לרבות בפעולות של משיכת כספים, העברת כספים, טעינת כספים בכרטיס אשראי נטען, שימוש בכרטיס אשראי או בכרטיס אשראי נטען וכל פעולה אחרת עם צד שלישי.

5.3.7        החברה מחזיקה את כל הכספים המופקדים על ידי כל הלקוחות בחשבון בנק ייעודי, אחד או יותר, אשר אינו משמש לכל פעילות אחרת למעט שמירת כספי לקוחות. החברה רשאית לנקוט מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה, באמצעים שונים לצורך ניהול, שמירת והפרדת הפקדונות, לרבות היעזרות בחברת תפעול ו/או נאמנות.

5.4        המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא ישתמש בשירות לביצוע פעילות בלתי חוקית או אסורה כלשהי, לרבות ביצוע העברות כספים בלתי חוקיות או אסורות (לרבות לשם עקיפת המגבלות הנוגעות להלבנת הון) או לשם רכישות המפרות זכויות של צד שלישי כלשהו, לרבות הפרות זכויות קניין רוחני. ידוע למשתמש ומוסכם עליו כי בכל מקרה בו החברה תחשוד כי יתכן והוא מעורב, או שהיה מעורב בפעילות מרמה ו/או בפעילות לא חוקית ו/או בלתי נאותה, לרבות הלבנת הון, החברה תהא רשאית לחסום את גישתו לשירות וככל שמדובר בלקוח- את חשבונו, ללא הודעה מוקדמת, ולדווח אודותיו לרשויות הרלבנטיות.

מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה שיתגלה חשד לגבי תקינות העיסקה, תהא החברה רשאית, בין היתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את העסקה (אף לאחר ביצועה) ולהשיב את הכספים ששולמו לאותו מקור ממנו התקבלו ובאותו אופן שבו בוצע התשלום לחברה (בכפוף להוראות סעיף 11 להלן), מבלי שתהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה בעניין.

5.5        כמו כן, ידוע למשתמש ומוסכם עליו כי בכל מקרה שמכל סיבה שהיא לא הועבר לחברה התשלום בגין עסקה שביצע - במלואו ובמועדו, או שהיא נדרשה להשיבו לגורם כלשהו, רשאית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את העסקה אף לאחר ביצועה, ולגבות מהמשתמש את מלוא הסכומים ששילמה על פיה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי הוראות הדין והתקנון.

5.6        ידוע למשתמש ומוסכם עליו כי החברה לא תשלם ואינה מחויבת לשלם כל ריבית ו/או כל הכנסה או תשלום אחר, ביחס לכל סכום שיוחזק על ידי החברה עבור המשתמש, לרבות כל סכום שלקוח יפקיד או שיופקדו עבור משתמשים על ידי לקוחות אחרים כספים בחשבון CELLARiX שעל שמו.

5.7        אחריות הלקוח לתשלומים

5.7.1        הלקוח אחראי למימון התשלומים המבוצעים על ידו.

5.7.2        החברה אינה מעמידה אשראי ללקוחות או לגורמים כלשהם. אם, למרות האמור לעיל, יהיה ללקוח חוב כלשהו לחברה ו/או תיווצר יתרת חובה בחשבונו של הלקוח, מכל סיבה שהיא, ולרבות עקב אי פרעון של אמצעי תשלום כלשהו שהלקוח העביר לחברה או עקב ביטול של זיכוי שנעשה לחשבון הלקוח, הלקוח מתחייב לשלם את חובו לחברה לאלתר, עם דרישתה הראשונה, ולהעמיד את המימון הנדרש לשם כך. מבלי לגרוע מסמכויות החברה וסעדיה, החברה תהיה רשאית לחייב את אמצעי התשלום שמסר לה הלקוח לצורך גביית כל חוב של הלקוח לחברה.  

5.8        אחריות מוכר למוצרים, שירותים ותשלומים

5.8.1        כל מוכר המשתמש באתר מקבל עליו את כל תנאי השימוש באתר, לרבות תנאי השימוש הנוגעים למוכרים.

5.8.2        המוכר אחראי כלפי כל לקוח שהתקשר עימו, ביחס לכל מוצר או שירות שמכר, סיפק או התחייב למכור או לספק, וביחס לאיכותו, תקינותו, אספקתו וכל דבר הנוגע אליו, והכל בהתאם לתנאי ההתקשרות שבינו לבין הלקוח ולהוראות כל דין.

5.8.3        המוכר אחראי כלפי כל אדם לתוכן של כל פרסום שביצע, בין באמצעות האתר ובין בדרך אחרת.

5.8.4        המוכר מסכים כי החברה תהיה רשאית לנכות מכל תשלום המגיע לו וכן לחייב את חשבונו בחברה בכל סכום שהוא חב לחברה, מכל מקור שהוא, לרבות בגין עמלות או בגין תשלומים אחרים שהוא חב לחברה.

5.8.5        המוכר מסכים כי בכל מקרה שבו יקבע על פי דין או יתברר לחברה בדרך אחרת, להנחת רצונה, כי עיסקה שביצע עם לקוח בוטלה כדין וכי הלקוח זכאי לקבל החזר של התשלום בגינה, החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) לחייב את סכום ההחזר מחשבון המוכר, לנכותו או לקזזו מתשלומים המגיעים למוכר או לגבות ממנו את הסכום בכל דרך חוקית אחרת, ולהעבירו ללקוח כאמור. המוכר מוותר על כל טענה כנגד החברה, בכל הנוגע לאמור לעיל, ובכל מקרה שיחלוק על טענות הלקוח או על זכותו לקבל את ההחזר, יהיה רשאי לנקוט בהליכים חוקיים כנגד הלקוח בלבד ולא כנגד החברה.

5.8.6        המוכר ישפה את החברה עם דרישתה הראשונה בגין כל תשלום, הוצאה, חבות או הפסד שיוטלו עליה או יגרמו לה, בקשר לכל עיסקה שביצע עם לקוח באמצעות האתר או תוך היעזרות בחברה.

5.9        מניעת שימוש בלתי מורשה

5.9.1        הלקוח מתחייב שלא להעביר או למכור את זכות השימוש שלו באתר או את הגישה לחשבונו באתר לכל צד שלישי שהוא, וכן לא להתיר לכל אדם אחר לעשות שימוש בחשבונו באתר. הלקוח מתחייב לא לגלות ו/או להעביר את הסיסמא שלו לכל אדם אחר או לאפשר לאחר לעשות שימוש בה.

5.9.2        הלקוח מתחייב להודיע בכתב לחברה על אובדן או גניבת הסיסמה שלו לשירות, על כל מקרה של חשיפת הסיסמא לצדדים שלישיים, וכן על כל אובדן או גניבה של המכשיר הסלולרי המשמש את חשבונו, וזאת מיד לאחר שייודע ללקוח על כך. בנוסף, הלקוח ידווח לחברה בכתב על כל שימוש לרעה או הפרה אחרת של השימוש בשירותים המוצעים באתר ובכלל זה שימוש של אחר בסיסמתו או במכשיר הסלולרי שלו, או הפרה אחרת הפוגעת באבטחת האתר.

5.9.1        לאחר מתן הודעה לחברה כאמור בסעיף זה, החברה תמנע המשך שימוש בחשבון הלקוח באתר, עד להנפקת סיסמא חדשה.

5.9.2        הלקוח אחראי באופן בלעדי לכל שימוש שייעשה בחשבונו באתר תוך שימוש בסיסמא שלו והחברה אינה אחראית לכל שימוש לרעה, מכל סוג שהוא, שייעשה בחשבונו של הלקוח באתר. כל הוראה לביצוע פעולה שתינתן מצידו של אדם, שזיהה עצמו באמצעי הזיהוי של הלקוח, תחייב את הלקוח לצורך כל דבר ועניין, גם אם יתברר בדיעבד כי מדובר היה באדם אחר שפעל ללא הרשאה מצד הלקוח.

5.10     הלקוח מתחיב לעקוב אחר הנעשה בחשבונו ואחר מצבו המעודכן של החשבון באופן רצוף ושוטף, בין היתר כדי לוודא ולפקח על ביצוע פעולה, אי ביצוע או ביצוע חלקי של כל פעולה שביצע מיד בסמוך לביצועה.

5.11     הלקוח מסכים ומאשר כי ידוע לו, שחרף אמינות האתר ואמצעי הבקרה השונים בהם נוקטת החברה, מעת לעת, ייתכנו מקרים ומצבים שבהם יתבצעו בחשבונו זיכויים או חיובים שגויים או פעולות שגויות (להלן: "טעויות"). הלקוח מסכים כי בכל מקרה שיתברר לחברה על קיומה של טעות כאמור, וזאת בכל זמן שהוא, החברה תהא רשאית לחייב או לזכות את החשבון, לפי העניין, בסכום הטעות, על מנת לתקן את הטעות ולהשיב את המצב לקדמותו. החברה תתקן את הטעות כאמור בתוך זמן סביר מעת שנודע לה עליה ותשלח ללקוח הודעה על כך לאחר מכן.

5.12     הלקוח יודיע לחברה על כל אחד מן הדברים הבאים, מיד לכשייוודע לו עליהם:

5.12.1     כל חשיפה, אבדן או גניבה של סיסמתו של הלקוח, המכשיר הסלולרי שלו או כל מחשב או אמצעי שלו שעלול לאפשר לגורם בלתי מורשה לעשות שימוש באתר.

5.12.2     כל טעות ברישומים בחשבונו של הלקוח. מוסכם, כי הלקוח לא יהיה רשאי להעלות טענות כנגד רישומים בחשבונו, אשר הוא לא העלה טענות כנגדם בתוך 30 ימים מיום רישומם.

5.12.3     כל שימוש בלתי מורשה בחשבון הלקוח. הלקוח ימסור לחברה את כל הפרטים הידועים לגבי השימוש הבלתי מורשה, לרבות פרטים באשר למועד השימוש, סכומו וכל מידע אחר שיוכל לסייע לחברה לבדוק את העניין.

5.12.4     כל שינוי בפרטי הלקוח, אשר נמסרו לחברה.

5.12.5     כל ביטול, פקיעה או שינוי של אמצעי תשלום שהלקוח הזין לאתר.

5.13     החברה לא תהא אחראית בגין נזק או אובדן שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש שלא בהתאם לתקנון, וזאת בכפוף לכל חוק.

6.      מדיניות עמלות

6.1        השימוש באתר וביצוע עסקאות באמצעותו כפוף למדיניות עמלות CELLARiX. מובהר בזאת כי מדיניות עמלות CELLARiX עשויה כולה או מקצתה, להשתנות מעת לעת, ע"י החברה וללא הודעה מראש. מדיניות עמלות CELLARIX, המפורטת בכתובת https://home.cellarix.com/fees.aspx מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. הלקוח והמוכר מאשרים את הסכמתם למדיניות העמלות ואת זכותה של החברה לגבות עמלות בגין שירותים, על ידי חיובם בסכום העמלות או על ידי ניכוי סכום העמלות מסכום התשלום המועבר על ידי החברה, והכל בהתאם למדיניות עמלות CELLARiX.

6.2        בכל מקרה שהחברה תאפשר תשלום עבור מוצר או שרות חדשים, העמלות שתחויבנה בגין מוצר או שרות חדשים כאמור (אם יהיו), יפורסמו בו זמנית עם השקתם של המוצר או השרות, לפי העניין.

6.3        שיעורי העמלות יכול שיהיו שונים בין לקוחות פרטיים לבין לקוחות עסקיים, והחברה רשאית לשנות את מדיניותה, מעת לעת, ביחס לכל אחד מסוגי הלקוחות לפי שיקול דעתה.

6.4        מובהר כי האמור בסעיף זה מתייחס לעמלות שגובה החברה מלקוחות ו/או ממוכרים. החברה רשאית לגבות עמלות נוספות ו/או לקבל תשלומים נוספים מבתי עסק או מוכרים, ואינה מתחייבת לפרסם את מדיניות העמלות שלה ביחס לבתי עסק ו/או את תוכן ההסדרים הכלכליים עימם תגיע החברה מעת לעת עם בתי עסק.

6.5        החברה אינה אחראית בכל אופן לתקשורת שעושה המשתמש מן המחשב (לרבות המכשיר הסלולארי) שלו. התקשורת למערכת האתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות גלישה, בערוץ הנתונים, בקו דיבור, ב- SMS ו/או בכל דרך אחרת שהמשתמש בחר, תהא על חשבון המשתמש בלבד, וזאת בהתאם להסכמים שבין המשתמש לבין ספק התקשורת הרלוונטי. 

7.      השימוש בשירותים

החברה מבקשת להביא לתשומת לב המשתמש ולהדגיש כי תשלום דרך האינטרנט ובכלל זה באמצעות האתר, הינו תשלום לכל דבר ועניין וחלים עליו כל הדינים הנוגעים לביצוע תשלום מאותו סוג. עסקאות של רכישת מוצרים או שירותים המבוצעים באמצעות האתר הינן עסקאות מכר או עסקאות שירותים, לפי הענין, לכל דבר ועניין, וחלים עליהן הדינים הרלבנטיים הנהוגים במדינת ישראל ובכל מדינה רלוונטית, הרלוונטיים לקונה ו/או למוכר ו/או לבית עסק בעסקה כלשהי, לרבות חוק המכר, תשכ"ח - 1968. כן ייתכן שעסקאות בין לקוח למוכר או בית עסק כפופות לדינים נוספים, כגון חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981.

הלקוח והמוכר/ בית העסק אחראים באופן בלעדי לבדוק את הדינים החלים על העסקאות המבוצעות ביניהם ועל התשלומים המועברים ביניהם, ולפעול בהתאם לדינים אלו.

8.       הפסקת או חסימת פעילות של לקוח באתר

8.1        החברה רשאית למנוע מלקוח לפעול באתר כלקוח, כמוכר או בכל דרך אחרת, באמצעות סגירת חשבונו של הלקוח או חסימה של לקוח לזמן קצוב או לזמן שאינו קצוב, וזאת  בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף ‎0 להלן או בכל מקום אחר בתקנון זה. החברה תהא רשאית לבצע סגירה ו/או חסימה כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. ככל שקיימת ללקוח שנחסם על-ידי האתר יתרת זכות בחשבונו, החברה תאפשר מימוש זכותו זו, כבחירתה, באחד האופנים האמורים בסעיף ‎3.3 לעיל.

בנוסף אם החברה תחשוד כי הלקוח משתמש בחשבון שעל שמו באתר בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לכל דין ו/או תוך שימוש לרעה באתר או בשירותי החברה, החברה תודיע ללקוח על כך. ככל שהלקוח לא יצליח ליישב את החשדות נגדו לשביעות רצונה של החברה, היא תהיה רשאית להשעות את פעילות הלקוח בשירות או לחסום את חשבונו, ולנקוט בכל צעד אשר תמצא לנכון כי מתחייב ממצב זה, ובכלל זה לעכב תשלומים המגיעים לחשבון הלקוח או ממנו ולדווח על החשדות לכל רשות רלבנטית.

8.2        החברה תהא רשאית לנקוט בצעדים האמורים לעיל בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

8.2.1        הלקוח מסר לחברה פרטים שגויים במתכוון ו/או לא עדכן את החברה בדבר שינוי בפרט כלשהו מהפרטים שמסר לה בעת ההרשמה או בשלב מאוחר יותר, לרבות במצב בו החברה חושדת כי הלקוח עשה כן.  

8.2.2        אם אין ביכולתה של החברה לאמת או לאשש כל מידע שהומצא על ידי הלקוח.  

8.2.3        הימנעות הלקוח, שלא כדין, מלשלם עבור תשלומים שבוצעו באמצעות האתר ו/או ניסיון להתעשר על חשבון החברה שלא כדין. 

8.2.4        הכחשת עסקה שלא כדין על ידי לקוח. 

8.2.5        אמצעי התשלום הרשומים, אחד או יותר, שברשות הלקוח, אינו תקין, נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

8.2.6        אי שיתוף פעולה של הלקוח עם החברה לפי בקשתה, לרבות סירוב הלקוח לשתף פעולה בחקירת חשדות או לספק מידע לצורך אימות עסקה כאשר נדרש לעשות כן על ידי החברה ו/או מי מטעמה, ככל שיידרש. 

8.2.7        ביצוע או ניסיון לביצוע של מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או בפעילות התקינה של האתר ו/או במשתמש אחר באתר ו/או במי מטעמם ו/או להפריע בכל דרך אחרת או לקטוע את האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה. 

8.2.8        שימוש בחשבון ובשירותי החברה תוך מעורבות בפעילות מרמה או פעילות בלתי חוקית אחרת כלשהי. 

8.2.9        התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמשים בשירות. 

8.2.10     סירוב למסור לחברה פרטים, הנדרשים בקשר לשירותים. 

8.2.11     ניסיון להונות ו/או לרמות את החברה או כל משתמש אחר, או במקרה של קבלת כספים מלקוח החשוד בכך. 

8.2.12     שימוש באתר ובשירותיו תוך פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת של החברה או של צד שלישי כלשהו. 

8.2.13     הפרת כל הוראה מהוראות תקנון זה או מהוראות כל דין בקשר עם השירותים והגלישה באתר.

8.2.14     הלקוח הוכרז כפושט רגל או חדל פרעון; הוצא כנגדו צו כינוס נכסים, קבוע או זמני; הוגשה בקשה לפירוקו או לכינוס נכסיו והבקשה לא בוטלה או הוסרה בתוך 45 ימים; הוטל עיקול זמני או קבוע על חלק מהותי מנכסיו, והעיקול לא בוטל או הוסר בתוך 45 ימים; הלקוח הוכרז כחייב מוגבל באמצעים; חשבון או חשבונות בנק של הלקוח הוגבלו עקב משיכת שיקים ללא כיסוי; הלקוח ביקש הקפאת הליכים או הגיע להסדר עם נושיו.

8.2.15     הלקוח הורשע בפלילים בעבירות הנוגעות למרמה, זיוף, הלבנת הון או בעבירה אחרת אשר, לפי שיקול דעת החברה, מצדיקה את סגירת החשבון.

8.2.16     קיים לחברה חשש, לפי שיקול דעתה, כי הלקוח לא יוכל לקיים את התחייבויותיו כלפי החברה או כלפי מוכרים, בתי עסק או לקוחות אחרים.

8.2.17     כל מקרה אחר שבו על פי הדין או על פי תקנון זה יש להפסיק את השירותים ללקוח או את חלקם.

8.3        כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת את הפעילות באתר, כולה או חלקה, למשך התקופה הנדרשת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם אירעה תקלה טכנית ו/או אחרת אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע המשך תקין של ביצוע עסקאות באמצעות האתר, לרבות פעולת תשלום או משיכה כלשהי.

8.4        מובהר בזאת כי כל הוצאה כספית שתוציא החברה בקשר עם איתור הלקוח ו/או מיצוי ההליכים כנגדו תחול על הלקוח, והלקוח יהא חייב לשפות את החברה בגינה עם דרישתה הראשונה של החברה.

8.5        סגירת החשבון לבקשת לקוח

8.5.1        לקוח רשאי להודיע לחברה, בכל עת ולפי שיקול דעתו, כי ברצונו לסגור את החשבון (להלן: "הודעת הסגירה"). 

8.5.2        ממועד קבלת הודעת הסגירה, לא תאפשר החברה ללקוח לבצע כל פעולה המותרת ללקוחות בלבד, אלא אם הלקוח ירשם מחדש לאתר; אולם הלקוח יהיה רשאי להמשיך בביצוע פעולות המותרות למשתמשים שאינם לקוחות של החברה .

8.5.3        החברה תסגור את החשבון של הלקוח מיד לאחר השלמת ביצועם של כל התשלומים שהתבקשו, לפני מועד הודעת הסגירה מטעמו, וקיום כל התחייבויות הלקוח בקשר אליהם. מובהר, כי אין בהודעת סגירה מצד לקוח כדי להביא לביטול של כל הוראת תשלום שנתן לפני כן או כדי לגרוע מהתחייבויותיו על פי תקנון זה.

9.      הגבלת אחריות

9.1        השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו נעשה על אחריות המשתמש בלבד.

9.2        מובהר ומודגש כי:

9.2.1        החברה אינה ולא תהיה צד לכל עסקה בין לקוחות לבין אחרים, לרבות לקוחות, משתמשים, מוכרים או בתי עסק, באמצעות שימוש בשרות התשלומים של האתר. האתר מהווה אך ורק גורם מקשר בין מוכרים מרצון לקונים מרצון בשלב ביצוע התשלום בגין העסקאות שנרקמו ביניהם ובין לקוחות שונים המעוניינים לבצע העברות כספים ביניהם, לפי שיקול דעתם. ברור כי אין לחברה כל אפשרות לכוון או לשלוט או להיות אחראית לטיב, היקף, איכות או חוקיות כל מוצר או שרות המוצגים או מתפרסמים באתר.

בנוסף, החברה אינה נותנת כל מצג בנוגע ללקוחות, המוכרים ובתי העסק ובנוגע לעסקיהם, פעילותם, המוצרים והשרותים המסופקים על ידם, מצבם הכלכלי, איכותם, אמינותם או כל דבר הנוגע אליהם.

אשר על כן, אין לחברה אחריות ו/או קשר לכל פעולה שיבצע לקוח באתר מול גורמים שלישיים באמצעות החשבון שלו. כמו כן, החברה לא תהא אחראית כלפי הלקוח בגין נזקים או הוצאות או הפסדים כלשהם מכל מן וסוג שהוא שייגרמו או שעלולים להיגרם לו מחמת מעשה או מחדל של צד ג', עמו התקשר באמצעות האתר.

9.2.2        החברה רשאית לפרסם באתר (לרבות בכל חלק שלו המוצג במחשב או במכשיר סלולארי) פרסומים אודות גורמים שלישיים הקשורים עמה. מובהר, כי החברה אינה לוקחת אחריות על פרסומים של צדדי ג' המוצבים או מוצגים באתר, או על המוצרים או השירותים המסופקים על ידי מוכרים, בתי עסק ו/או צדדים שלישיים כלשהם באמצעות האתר.

9.2.3        החברה אינה אחראית לנכונות או לאמיתות כל מידע או תוכן שהוצב באתר, בנוגע למוצר או שירות המוצע על-ידי מוכר או בית עסק. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים. מובהר בזאת כי הקישורים מוצגים לנוחות המשתמשים בלבד וכין אין לחברה כל שליטה עליהם. הובהר למשתמש ומוסכם עליו שהחברה אינה אחראית או חבה בשל כל האמור והמוצג באותם אתרים, לרבות בקשר לזמינות או לדיוק של אתרים כאמור ואינה נחשבת למי שמקדם אתרים אלו או את תכניהם, מוצריהם, או שירותיהם. המשתמש מאשר כי הוא לוקח אחריות בלעדית על כל סיכון העולה משימושו באתרים כאמור.

9.2.4        החברה אינה אחראית ליכולתו המשפטית או הכלכלית של מוכר כלשהו או בית עסק כלשהו למכור את המוצר או השרות המוצעים על ידיו או של הקונה לרכשם. אין החברה מתחייבת או מבטיחה כי עסקה שתיקשר בין משתמשים ולקוחות תושלם.

9.2.5        הובהר למשתמש והוא מאשר כי ידוע לו שאימות זהותו של משתמש באינטרנט הינה מסובכת וקשה ואין ביכולתה או בכוונתה של החברה לאשר את זהותו של משתמש כלשהו ואין בעצם הצגתו של משתמש כלשהו המשתמש בשירותי האתר, בין כקונה ובין כמוכר, כדי להוות משום אישור לזהותו הנטענת של המשתמש, וזאת גם אם המשתמש הינו לקוח רשום.

9.2.6        החברה מציעה לכל לקוח לנקוט בכל אמצעי הזהירות ולבצע כל בדיקה, בחינה או הערכה שיידרשו לדעתו על מנת לוודא כי לא נעשה כל שימוש בחשבונו באתר על ידי גורמים שלישיים וכן על מנת לאתר ולוודא את זהותו האמיתית של הצד האחר לעסקה על מנת לצמצם ככל האפשר נזקים ועגמת נפש העלולים להיגרם כתוצאה מהתקשרות עסקית באמצעות האתר עם צדדים שלישיים, שעלולים להתגלות כגורמים בלתי רצויים.

9.3        המשתמש פוטר בזה את החברה וכל מי מטעמה (לרבות מי מעובדיה, מנהליה או בעלי מניותיה) מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או אחריות מכל סוג ומין שהן, שעניינן נזק, הוצאה או הפסד שמקורם במישרין או בעקיפין בחילוקי דעות שיתגלעו בינו ובין בעל דברו בעסקה כלשהי, והכל בין אם דבר המחלוקת היה ידוע לחברה ובין אם לאו.

9.4        שימוש המשתמש באתר הנו לשיקול דעתו ובאחריותו בלבד. האתר והשירותים המסופקים על-ידיו מסופקים כמות שהם (“AS IS”), ללא ערובה מכל סוג שהוא. החברה איננה מספקת כל מצג מכל סוג שהוא, מפורש, משתמע או מכוח חוק, בנוגע לאתר ולשירותים המסופקים על-ידי האתר, ובכלל זה, מצגים הנוגעים לבעלות, לסחירות, להתאמה למטרה מסוימת, או להעדר הפרה של זכויות קנייניות.

9.5        החברה איננה מספקת כל מצג מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, ואיננה אחראית: (א) בנוגע לאבטחת האתר, דיוקו, מהימנותו וביצועיו של האתר; או (ב) שהאתר יהיה נטול שגיאות, השמטות, הפרעות, פגמים, עיכובים בתפעול או שידור, כשלים בקווי תקשורת, גניבה או גישה אסורה למידע באתר, או ששגיאות או פגמים כאמור יתוקנו; או (ג) בנוגע לדיוקו, איכותו, תדירותו, שלמותו, או תועלתו של המידע המסופק על ידי האתר; או (ד) לכל בעיה טכנית של קווי טלפון או קווי רשת, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשבים, תוכנה, כשל מכל סוג של דואר אלקטרוני בשל בעיות טכניות או עומסים באינטרנט או באתר או בשרת האתר או השילוב ביניהם, כולל נזק או פגיעה בלקוחות כתוצאה מהאמור.

9.6        עצות או מידע, בין אם בעל פה או בכתב, המושגים על ידי המשתמש מהחברה, אינם יוצרים חבות או אחריות כלשהם שאינם מצוינים באופן מפורש בתנאים אלו. אם המשתמש בוחר להסתמך על מידע זה, הדבר יעשה באחריותו בלבד.

9.7        בשום מקרה לא תהא החברה אחראית לאובדן או נזק כלשהו, לרבות חבלה גופנית או מוות, כתוצאה משימוש באתר או שירותיו, מהתוכן המוצב בו או דרך האתר או שירותיו, או מהשימוש של משתמש באתר או בשירותיו, במצב מקוון או לאו.

9.8        בשום מקרה לא יישאו החברה וכל מי מטעמה (לרבות מי ממנהליה, עובדיה או סוכניה) באחריות כלפי המשתמש עבור כל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות ללא הגבלה, נזק עקיף, מקרי, מיוחד, עונשי, או תוצאתי, בקשר עם שימושו באתר, בתכניו ובשירותיו, ולרבות ללא הגבלה, בגין איכות, דיוק, נכונות או תועלת המידע הניתן דרך האתר, בין אם הנזק צפוי ובין אם לאו, ובין אם החברה היתה מודעת לאפשרות לנזק מסוג זה.

9.9        ההגבלות לעיל על אחריות החברה, יחולו באופן הנרחב ביותר המותר על-פי חוק ובכל מקרה אחריותה המצטברת של החברה כלפי המשתמש לא תעלה על הסך הנמוך מבין (א) גובה העסקה נשוא החיוב ו-(ב) 200 שקלים חדשים. ישנן מדינות ותחומי שיפוט אשר אינם מאשרים החרגה של מצגים או אחריות מסוימת. לפיכך, ייתכן וחלק מהדברים לעיל אינם נוגעים למשתמש מסוים.

10.   איזור אישי

10.1     לכל לקוח רשום גישה לאזור אישי, אשר הגישה אליו חסומה באמצעות סיסמתו האישית, אשר בו יכול הלקוח לצפות בפרטים האישיים שהזין לאתר, לרבות אמצעי התשלום, ולעדכן פרטים אלה.

10.2     לקוח רשום יכול לעיין באמצעות האתר בכל עת ביתרת הזכות שבחשבונו, ככל שיש כזו, וכן לראות את הפעולות שבוצעו על ידו לאחרונה.

11.   עכבון וקיזוז

11.1     לשם הבטחת כל חיובי הלקוח על פי תקנון זה, תהיה לחברה זכות עיכבון על כל הכספים המגיעים או שיגיעו לחשבון הלקוח אשר יוחזקו אצל החברה מעת לעת, והיא תהיה רשאית לעכב ביצועו של כל תשלום המגיע ללקוח, עד לקיום כל התחייבויותיו כלפיה, לרבות במקרה שבו טרם הגיע מועד קיומם של התחייבויות וחיובי הלקוח.

11.2     מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהא החברה זכאית לקזז מכל סכום אשר יגיע ללקוח, כל התחייבות אשר יתחייב כנגד החברה, ללא צורך בהתראה, והכל בין אם הגיע מועד פירעונם של איזה מהסכומים האמורים ובין אם לאו.

11.3     ביצוע הקיזוז ורישומו בחשבון הלקוח באתר יחשבו להודעת קיזוז על פי כל דין והחברה לא תידרש לשלוח הודעת קיזוז נוספת.

12.   זכויות החברה באתר

12.1     האתר בכללותו והמידע המופיע בו, לרבות כל התכנים המופיעים בו והתוכנה העומדת בבסיסו, הנם קניינה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים שהתירו לחברה לעשות בהם שימוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מלוא זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחריים והסודות המסחריים באתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, בסיסי הנתונים בו (לרבות פרטי המשתמשים והלקוחות המפורטים ו/או המוצגים במסגרתו) וכל פרט אחר הנוגע לאתר - הינן של החברה בלבד.

12.2     אין לבצע את הפעולות המפורטות להלן, ללא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה לכך מראש ובכתב:

12.2.1     להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק  מהאמור בסעיף ‎12.1 לעיל. כמו כן;

12.2.2     לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים או השירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר .

12.2.3     להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.

12.2.4     לעשות כל שימוש בשמות "CELLARiX" "סלאריקס" ו/או בסימני המסחר המופיעים באתר, אשר הנם  קניינה של CELLARiX.

12.2.5     לעשות כל שימוש בשמות או סימני מסחר שפורסמו באתר מטעמם של מוכרים, שהינם קניינם של מוכרים אלה.

13.   שיפוי/פיצוי

13.1     המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה וכל מי מטעמה (לרבות עובדיה ומנהליה) בגין כל נזק, הפסד, אבדן - רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב כל שימוש לרעה שיעשה באתר ו/או בשירותים המוצעים בו, עקב כל הפרה של תנאי מתנאי תקנון זה בכלל ובגין כל פגיעה בזכויותיה הקנייניות של החברה בגין שימושו באתר בפרט, עקב כל הצהרה שמסר שאיננה נכונה, ועקב כל תביעה או דרישה שתוגש כנגד החברה ואשר נוגעת או נובעת למשתמש או לכל שימוש שעשה באתר.

13.2     בכל מקרה שתוגש תביעה או יתקיים הליך משפטי אחר כנגד החברה בגין נזק כמתואר בסעיף ‎13.1 לעיל, המשתמש מתחייב לשפות את החברה בתוך 7 ימים מיום שתודיע למשתמש על נזק כאמור ותדרוש מהמשתמש שיפוי בגינו.

14.   שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים

14.1     החברה עשויה לשתף פעולה עם צדדים שלישיים, בקשר לשירותים קיימים או חדשים באתר או למוצרים פיננסיים אחרים וכן לשווק ולהפיץ שירותים פיננסיים או אחרים של צדדים שלישיים ורשאית לעשות כן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית לשווק או לקדם כרטיסי אשראי או כרטיסי אשראי נטענים של מנפיקים שונים, כגון כרטיסי אשראי נטענים המונפקים על ידי חברת Payoneer (http://www.payoneer.com) ולספק שירותים הקשורים לכרטיסים כאלה, כגון שירותי טעינה של כספים.

14.2     החברה אינה אחראית בכל אופן לשירותים או למוצרים פיננסיים שיינתנו על ידי צדדים שלישיים כאמור, לתנאי השירות שלהם או לכל דבר הנוגע אליהם, לרבות לכל כשל או ליקוי שעשוי להיות בו או בקשר אליו.

האמור יחול גם במקרה שבו לחברה יש קשר משפטי, קשרי בעלות או קשר אחר לצדדים השלישיים האמורים. מובהר, כי החברה אינה שולטת בכל אופן ב- Payoneer.

15.   שירות לקוחות

בכל שאלה נוספת בקשר לחברה ו/או לאתר ופעילותו, המשתמש מוזמן לפנות לחברה באמצעות "צור קשר" באתר, טלפון או כתובת דואר אלקטרונית המופיעים באתר, וככל שמדובר בלקוח של החברה-  לפנות לשירות הלקוחות על ידי שליחת הודעה מחשבונו.

16.   שונות

16.1     שימוש המשתמש באתר מהווה הצהרה ואישור מטעמו, כי קרא את תנאי שימוש אלו, הבין את תוכנם, והסכים להוראותיהן. המשתמש מוותר בזה מראש ולא יהא רשאי לבוא בכל טענה ו/או דרישה כנגד החברה או מי מטעמה ביחס לנושאים המוסדרים בתנאים אלו.

16.2     מבלי לגרוע בכל האמור לעיל, החברה רשאית בכל עת להכניס שינויים באתר, להסיר כל חלק ממנו או להוסיף לו, על ידי עדכון האתר, וכן להפסיק ולהתחיל את פעילות האתר, לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת, ולא תהיה למשתמש כל טענה כנגד החברה בקשר לכך. 

16.3     במידה ויקבע על ידי רשות או ערכאה מוסמכת שתנאי כלשהו מתנאי תקנון זה אינו חוקי, אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי התנאי האמור יותאם לדרישות הדין, כך שתוכנו יהיה תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר למשמעות וכוונת התנאים המקוריים של תקנון זה. ביטול או התאמה של סעיף ספציפי מתקנון זה, בנסיבות המפורטות לעיל, לא יגרור אחריו פגיעה או שינוי ביתר הוראות תקנון זה ו/או בחלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

16.4     הרישום שייערך על ידי החברה וכן כל פעולה שהחברה תבצע בהתאם להוראות הלקוחות באמצעות האתר יחיבו את הלקוחות ורישומי המחשב של החברה בדבר פרטי הלקוחות והפעולות המתבצעות דרך האתר ייחשבו נכונים ויהוו ראיה לכאורה לנכונות כל האמור בהם.

16.5     החברה רשאית להמחות, להסב או להעביר את זכויותיה או התחייבויותיה, המוקנות לה או המוטלות עליה על פי תקנון, כולן או חלקן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל הגבלה.

16.6     המשתמש אינו רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיו והתחיבויותיו לפי תקנון זה, או חלק מהן, או כל חשבון או הרשאה שינתנו לו לאתר או לכל חלק ממנו, לכל צד שלישי.

16.7     סמכות שיפוט

16.7.1     כל הפעילות באתר ובכל הקשור והכרוך בה, לרבות תקנון זה, יוכפפו אך ורק לדיני מדינת ישראל (אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת דין הבינלאומי הקבועים בהם).

16.7.2     סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לתקנון זה ולשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך, מבחינה עניינית, בעיר תל-אביב-יפו.

16.7.3     המשתמש לא יהיה רשאי לנקוט בהליך משפטי נגד החברה, אלא אם פנה תחילה בכתב לחברה והחברה לא נענתה לפנייתו בתוך 30 ימים ממועד פנייתו.

16.8     כל שאלה או בעיה הקשורה לחברה ולשירותים המסופקים על ידה או לאתר (לרבות לעניין תנאי התקנון) יש להפנות ל: cellarix.com@support.

16.9     הודעות

16.9.1     למעט אם נאמר מפורשות אחרת, כל הודעה תישלח לחברה רק באמצעות מערכת ההודעות באתר. החברה רשאית לשלוח ללקוח הודעות באמצעות מערכת ההודעות באתר, לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר בהליך ההרשמה, ו/או באמצעות דואר רשום לכתובת שמסר בהליך ההרשמה.

16.9.2     שליחת חשבונית/קבלה לתא הדואר של הלקוח על ידי החברה מספקת את הלקוח, ולא יהיו ללקוח טענות ו/או דרישות שונות בעתיד לגבי קבלה ושמירת המסמכים האמורים.

16.9.3     הגעת הודעה ליעדה תיחשב 24 שעות לאחר שליחתה בדואר ההודעות או בדואר האלקטרוני, או 3 ימי עסקים לאחר שליחתה בדואר רשום.

16.10 פרשנות

16.10.1 האמור בתקנון זה בלשון זכר ייקרא גם בלשון נקבה, ולהיפך. האמור בלשון יחיד ייקרא גם בלשון רבים, ולהיפך.

16.10.2 תקנון זה חל על יחידים ותאגידים מכל סוג.

16.10.3 בכל מקום בתקנון זו בו מוקנית לחברה סמכות או זכות, החברה רשאית לבחור אם להשתמש באותה זכות ואם להפעיל את אותה סמכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין באי-שימוש של החברה בכל זכות או סמכות כדי להוות ויתור על אותה זכות או סמכות.

16.11 התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 23 בדצמבר 2012, וניתן כאמור לשינוי בכל עת ע"י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את המשתמשים והלקוחות באתר.

מדיניות הפרטיות ושמירה על סודיות המידע אודות המשתמש (V2.0)

 

סלאריקס ישראל בע"מ (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר, כהגדרתו בתנאי השימוש, ובתמציתיות- באתר האינטרנט שהחברה מפעילה או כל אתר אחר שהוקם ו/או יוקם על-ידי החברה, לבדה או בשיתוף עם אחרים. בשל כך, החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות של המשתמשים באתר.

מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר.

הגלישה באתר והשימוש בו ובאילו מן השירותים המוצעים במסגרתו מעידים על הסכמתך למדיניות הפרטיות של החברה המפורטת במסמך זה, ומהווים הסכמה בהתנהגות לאמור במסמך זה. לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי/הוראה במסמך זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד. המונחים במסמך זה, אשר לא הוגדרו במפורש במסגרתו, יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתנאי השימוש של האתר. הוראות מסמך זה משלימות את תנאי השימוש, ויפורשו בצוותא.

1.              המידע המוזן לאתר ו/או נאסף בקשר אליו

א.             כדי להשתמש באתר ולפעול בו, כמקבל תשלומים ו/או כמשלם, עליך להקליד בשם המשתמש את מספר המכשיר הסלולארי שלך וכן לבחור סיסמה אישית, אשר תלווה אותך בעת השימוש באתר.

ב.             חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תדרש למסור מידע אישי כגון שם, דרכי התקשרות, כתובת דוא"ל, פרטי אמצעי תשלום ופרטים אישיים נוספים (להלן: "מידע אישי"). לא ניתן להירשם לשירותים מסוימים באתר ללא מסירת הנתונים המבוקשים בשדות החובה. ייתכן והחברה תבקש ממך רק מידע אישי מסוים הנחוץ לשירות אליו נרשמת ובעת רישום לשירות אחר תתבקש למסור מידע אישי נוסף.

ג.               בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עליך מידע. חלק מהמידע עשוי לזהות אותך באופן אישי, כלומר שמך, כתובתך וכיו"ב. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. בין היתר, קיים מידע סטטיסטי ומצטבר. המידע יכול לכלול גם פרטים נוספים, כגון פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט ממנה נכנסת לאתר (IP) ועוד.

ד.             מובהר שלמרות שעל פי חוק אין חובה למסור לחברה את פרטיך האישיים, החברה לא תוכל לאפשר את שימושך באתר אם לא תקבל אותם.

ה.             פרטים אלו, כמו גם פרטי הפעולות שתבצע באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה.

2.              מאגר המידע של החברה

א.             מאגר המידע של החברה רשום, על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, והחברה פועלת בהתאם לחוק האמור ולכל דין רלבנטי אחר.

ב.             במסירת מידע אישי הנך נותן את הסכמתך שהמידע האישי יכלל במאגר המידע האמור וכי החברה תהא רשאית לעשות בו שימוש, בהתאם לתנאי השימוש ולמסמך זה.

ג.               בהתאם לחוק האמור, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

ד.             במקרה של התנתקות מן השירות ובקשה למחיקת מידע, המידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר במאגרי המידע של החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

3.              שימוש במידע שנאסף על סמך השימוש שנעשה באתר

א.             החברה עשויה לאסוף מידע על השירותים שאתה משתמש בהם באתר ועל אופן השימוש שאתה עושה בשירותים אלה. לדוגמא, הפעולות שביצעת, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו גלשת לאתר ופרטים לגבי המחשב ועוד. החברה תשמור את המידע במאגריה.

ב.             אנו משתמשים במידע שאנו אוספים, בין היתר, לצורך -

 • ·      שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר, יצירת שירותים או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים או ביטול שירותים או תכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית.
 • ·      התאמת תוכן האתר לתחומי ההתעניינות שלך.
 • ·      שליחת הודעות בדואר אלקטרוני או SMS אליך (או בכל מדיה אחרת), כדי להודיע לך, למשל, על שינויים או שיפורים באתר וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע על החברה ובין אם מידע שהחברה תקבל לצורך משלוח מידי ממפרסמים אחרים. בכל עת עומדת בפניך האפשרות לבקש לחדול מלקבל מׁידע כאמור, בפניה בכתב לחברה.
 • ·      יצירת קשר איתך במקרה הצורך. לידיעתך, אנו עשויים גם לתעד את התקשורת איתך, בין היתר, כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה עשוי להיתקל בהן.
 • ·      ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע הנמסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך אישית.
 • ·      משלוח הצעות שיווקיות מטעם החברה ו/או מי מטעמה.
 • ·      תפעולו התקין ופיתוחו של האתר או אתרים שיוקמו בעתיד על ידי החברה.
 • ·      כל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון תנאי השימוש באתר.

ג.               קבצי Cookies

קבצי Cookies הינם קבצים קטנים המכילים מחרוזת תווים הנשלחים אל המחשב שלך בעת ביקור באתר מסוים. בעת ביקור חוזר באתר, קבצי Cookies מאפשרים לאתר לזהות את הדפדפן שלך. קבצי Cookies עשויים להכיל פרטי מידע שונים, ביניהם מידע בדבר העדפותיך כמשתמש ופעילות שביצעת באתר. אנו משתמשים במידע שאנו אוספים באמצעות קבצי Cookies לצורך תפעול שוטף של האתר, לאימות פרטים ואבטחת מידע וכדי לשפר את חווית המשתמש והאיכות הכוללת של השירותים שאנו מציעים באתר.

אתה יכול בכל עת לחסום או למחוק את קבצי ה-Cookies על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן באמצעותו אתה גולש כך שידחה את כל קבצי ה-Cookies או שיודיע לך כאשר קובץ כזה נשלח אל המחשב שלך. עם זאת, ככל שתעשה כן אזי חלק מהפעולות או השירותים באתר עשויים שלא לפעול ללא אפשרות קבלת קבצי Cookies וייתכן כי פרטיך האישיים לא ישמרו באתר ותדרש להזינם מחדש בעת ביקור חוזר באתר.

4.              פרסומים ופרסומות

א.             החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדרכים שונות, לרבות SMS ובדואר אלקטרוני, דברי פרסומת, בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח - 2008 ("חוק הספאם").

ב.             החברה רשאית להשתמש במידע שהתקבל באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה וליצירת קשר עימך במקרה הצורך, בכפוף להוראות חוק הספאם. בהתאם לחוק האמור, הינך רשאי להודיע לחברה בכתב כי אינך מעוניין בקבלת פרסומות מסחריות.

5.              דיוור ישיר

א.             החברה רשאית לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה, ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של המידע (להלן: "דיוור ישיר").

ב.             מידע זה ישלח אליך רק אם נתת את הסכמתך לכך, לרבות בעת הרישום לאתר או במועד אחר, וכל עוד לא ביטלת הסכמתך זו, או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין.

ג.               החברה אינה מספקת שירותי דיוור ישיר לאחרים ולא תעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצדדים שלישיים, לצורך שירותי דיוור ישיר, אלא אם תתקבל הסכמתך לכך. עם זאת, החברה עשויה להשתמש בפרטיך לצורך משלוח של הצעות שיווקיות מטעם צדדים שלישיים, ובלבד שפרטיך לא ימסרו ולא יועברו בשום אופן לצדדים שלישיים כאמור, ללא הסכמתך. כן עשויה החברה להעזר בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים ומידע כאמור, בכפוף להתחייבות של הנ"ל לסודיות.

6.              מסירת מידע לצד שלישי

החברה אינה משתפת מידע אישי ומידע שנאסף על פעולותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית) ולא תעביר מידע זה לצדדים שלישיים למעט במקרים הבאים:

א.             קיבלנו את הסכמתך – אנו נשתף פרטים אישיים עם צדדים שלישיים. לעניין זה ,"הסכמה" – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא.

ב.             אם תיקח חלק בפעילות תוכן של צד שלישי או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לצד השלישי הרלוונטי המידע הדרוש לו לשם ניהול הפעילות הרלבנטית וליצירת או שמירת קשר איתך.

ג.               יתכן ואנו נאפשר לך לשתף את חבריך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק (Facebook) בפעולות שתבצע באתר באמצעות התקנים ורכיבים כדוגמת התקני Share"" ו-Like"". אנו לא נמסור מידע אישי לרשתות חברתיות כאמור אולם עליך לדעת כי הן עשויות להצליב את המידע הנ"ל עם המידע הקיים ברשותן דרך הפרופיל שלך ברשת החברתית. כל שיתוף כאמור כפוף למדיניות השימוש ברשת החברתית הרלבנטית.

ד.             לצרכים סטטיסטיים – אנו מספקים מידע אישי לגופים או חברות שאנו נותנים בהם אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי ההוראות שלנו ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמתך למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטיים אינו כולל פרטים מזהים, אשר צפויים לאפשר לצד השלישי לזהות אותך.

ה.             מטעמים משפטיים:

 • ·      אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסוך את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 • ·      אם הדבר יידרש, לדעת החברה, לצורך ו/או במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו, בינך או בין צד ג' לבין החברה.
 • ·      במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר או איזה מהשירותים המוצעים על ידי החברה או תבצע, באופן ישיר או באמצעות גורם אחר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לכל רשות מוסמכת.
 • ·      בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה באופן סביר כדי למנוע נזק לך או לרכושך או לצד שלישי או לרכושו או לחברה.
 • ·      בכל מקרה בו קיים היתר ו/או חובה על-פי דין למסור את הפרטים.

ו.               למען הסר ספק, מובהר כי מאגרי המידע משמשים את כל הגופים הכלולים בחברה למטרות המפורטות במסמך זה ובתקנון תנאי השימוש.

ז.              אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתיעזר בחברת תפעול או בחברת נאמנות או שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את הפעילות באתר עם פעילות של צד שלישי (להלן- "התאגיד הנוסף") - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד הנוסף את המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שנאסף על ידה ובלבד שהתאגיד החדש אליו יועבר המידע יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

7.              פרסומות של צדדים שלישיים

א.             החברה מתירה או עשויה להתיר לצדדים שלישיים לנהל עבורה את מערך הצגת הפרסומות באתר ו/או לסייע בניהול המערך וכן משתמשת או עשויה להשתמש במערכות מטעם חברות אחרות כדי לנהל את מערך הצגת הפרסומות באתר.

ב.             לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה עשויות להציב במחשבך אובייקטים שונים כגון Cookies ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומות או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי האתר ותפקידם לסייע באיסוף מידע אודות השימוש באתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך אישית אלא רק מתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות בלבד והנך מוזמן לבדוק את מדיניות הפרטיות של אותן חברות באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

8.              איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

החברה רשאית להיעזר בחברות שונות המספקות לה נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא באלה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא אינו מזהה את המשתמש באופן אישי והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

9.              סודיות המידע

א.             החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות הלקוחות והמשתמשים באתר. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור, ואתה מוותר על כל תביעה כאמור.

ב.             החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של פרטי כרטיס אשראי מהאתר נעשית לפי תקן PCI‑DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) - תקן שנוסד ע"י חברות האשראי ומגדיר את כללי האבטחה לחברות הגובות תשלום בכרטיסי אשראי. חרף האמור, תיתכן פגיעה בסודיות המידע, עקב מקרים שאינם בשליטת החברה או הנובעים מכח עליון או מפעילות זדונית של צד שלישי. ידוע לך ואתה מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא.

ג.               החברה לא תעביר את הפרטים המפורטים לעיל לצדדי ג' כלשהם, אלא לצורך ביצוע התשלום. למען הסר ספק, החברה לא תעביר בשום מצב את פרטי אמצעי התשלום דרכו חויבת, לרבות פרטי כרטיס אשראי, לצד שקיבל את התשלום, אך עשויה ורשאית להעביר למוכר עמו ביצעת עסקה ולכל אדם אליו ביקשת להעביר כספים את שמך, כתובת הדוא"ל שלך, כתובתך, מספר הטלפון שלך ושאר פרטי העסקה וכן את 4 הספרות האחרונות של אמצעי התשלום.

ד.             מעבר לשימוש הנ"ל, החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטים המפורטים לעיל ללא הרשאתך, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או צו בית משפט ו/או נדרש כדי להגן על זכויותיה של החברה ו/או מי מטעמה ו/או לאכוף את הוראות מסמך זה ותקנון תנאי השימוש ו/או לפעול כדי להגן על האינטרסים של משתמשי האתר ו/או למנוע שימוש לרעה באתר. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה ויועציה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי בכל מקרה בו תהא מחלוקת בינך לבין החברה, בכל עניין שהוא, תהא החברה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור ככל שהדבר דרוש לשם הגנתה, ובמידה הדרושה לשם כך ובכפוף להוראות כל דין.

10.          שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. אם יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות שעניינם צמצום זכויותיך או שימוש שונה במידע האישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה באתר.

11.          יצירת קשר

בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות באתר יש לפנות ל: support@cellarix.com.


שימוש מהנה צוות סלאריקס

  חזרה למעלה